Skład Gazety, Tekstu, DTP — Jaki Program Jest Odpowiedni?

Częstym pytaniem z jakim spotykamy się na forach, a także w prywatnej korespondencji, to „jakiego programu użyć do składu gazety, czy indesign, czy canva, czy corel”. Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie.

Programy do nauki i składu publikacji amatorskiej, jak gazetki szkolne

Programy do nauki DTP i składu gazety samorządowej, biuletynu spółdzielni, gazety firmowej, czyli komercyjnej

--

--

Profesjonalne tworzenie gazet i czasopism. — Skład gazet: https://wlasnagazeta.pl/sklad-gazet-dtp/ — druk gazet: https://wlasnagazeta.pl/druk-gazet/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store